Gold Contest 2023

Gold Contest 2023Regulamin GOLD CONTEST 2023.pdf


I. Organizator

Organizatorem VI Turnieju Tańca Nowoczesnego „GOLD CONTEST 2023” jest Studio Tańca Zdrowia i Urody ”Let’s Dance” S.C. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 6.

II. Termin

Turniej Tańca Nowoczesnego „GOLD CONTEST 2023” odbędzie się w terminie 11-12 marca 2023 r.

III. Miejsce

Hala Widowiskowo- Sportowa CHORZOWSKA
Gliwice, ul Chorzowska 5, 44-100 Gliwice

IV. Cel turnieju

 • integracja środowisk tanecznych reprezentujących odmienne style taneczne
 • rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży
 • konfrontacje artystyczne zespołów tanecznych
 • budowanie szacunku i tolerancji oraz umiejętności współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • propagowania tańca jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
 • przegląd działalności zespołów tanecznych z całej Polski

V. Kategorie Taneczne

Turniej Tańca Nowoczesnego „GOLD CONTEST 2023” będzie rozgrywany zarówno w kategorii duety (czas prezentacji do 2min, duety nie muszą być mieszane), mini-formacje (od 3 do 7 osób w grupie, czas prezentacji taki jak w opisie kategorii) jak i formacje (od 8 osób w grupie, czas prezentacji taki jak w opisie kategorii). W przypadku zbyt małej ilości grup organizator zastrzega sobie prawo do połączenia mini-formacji i formacji w poszczególnych kategoriach tanecznych jak i wiekowych.

1. Street Dance (prezentacje taneczne oparte na technikach takich jak: hip-hop, new style, new age, house, popping, locking, nie dotyczy takich stylów jak vouge, dancehall) czas prezentacji od 2 do 4 minut

2. Etiudy taneczne (prezentacje taneczne oparte na technikach tańca współczesnego i jazzowego oraz układy choreograficzne w koncepcji teatrów tańca) czas prezentacji od 2 do 5 minut

Turniej Tańca Nowoczesnego „GOLD CONTEST 2023” nie dotyczy zespołów Show Dance, Cheerleaders, Tańca Towarzyskiego i Ludowego oraz zespołów akrobatycznych.

VI. Kategorie wiekowe

1. dzieci do 8 lat
2. dzieci 9,10,11 lat
3. młodzież 12,13,14, 15 lat
4. młodzież 16,17,18,19,20 lat
5. Dorośli powyżej 21 lat

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości tancerzy w grupie.

Uwaga!

W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

W przypadku dużej ilości grup o zakwalifikowaniu do Turnieju decydować będzie data wpłynięcia zgłoszeń. Pozostałe grupy, które nie zakwalifikowały się na Turniej, zostaną wpisane na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się grupy z listy rezerwowej na Turniej zdecydują Organizatorzy w zależności od ewentualnej rezygnacji innych zespołów lub też możliwości czasowych Turnieju. Grupy, które zakwalifikują się z listy rezerwowej na Turniej zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

VII. Muzyka

Muzykę w formacje mp3 z dokładnym opisem (nazwa grupy, kategoria wiekowa i taneczna – zgodny z limitem,) prosimy załadować jako link do DYSKU GOOGLE na stronie https://moja.kartazgloszen.pl w odpowiedniej zakładce do dnia 25.02.2023r.

Wysłanie muzyki jest OBOWIĄZKOWE!!!

VIII. Ocena

Występy oceniać będzie Komisja Sędziowska w składzie 3 osobowym składająca się z wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny tańca. Sędziowie oceniając uczestników będą zwracać szczególną uwagę na :

 • technikę tańca
 • wyraz artystyczny\
 • rytm i dobór muzyki
 • dobór strojów
 • choreografię

Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.

IX. NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w wersji elektronicznej do druku przesłany na @
2. Puchary, medale oraz dyplomy dla grup za zajęcie I, II, III miejsca
3. Puchary oraz dyplomy dla grup za zajęcie IV, V, VI miejsca
4. Dodatkowo mogą zostać przyznane Wyróżnienia dla pozostałych grup
6. GRAND PRIX – Puchar i nagroda pieniężna – 1000 zł dla najlepszych grup tanecznych w danej kategorii tanecznej – Street Dance, Etiudy taneczne

X. Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie karty zgłoszeń na stronie: https://moja.kartazgloszen.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 roku. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się do Turnieju będzie decydować kolejność zgłoszenia.
2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 40 zł od osoby w jednej kategorii, każda następna kategoria dodatkowo 25 zł, w terminie do 28 lutego 2023 roku, na konto:
Studio Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE" S.C.
nr: 97 1090 1766 0000 0001 3523 8530
Santander Bank Polska S.A.
Z tytułem: GOLD CONTEST 2023 – nazwa grupy/grup
3. W przypadku zainteresowania otrzymaniem faktury VAT za opłatę startową, prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu w karcie zgłoszenia.
4. W przypadku rezygnacji po 28 lutym 2023 r. z udziału w Turnieju organizator nie zwraca opłaty startowej.

XI. Ramowy program Turnieju

11 marca 2023r - SOBOTA
8:00 – Rejestracja – Etiudy Taneczne
9:00 – Start Turnieju – Etiudy Taneczne
17:00 – Ogłoszenie wyników – Etiudy Taneczne

12 marca 2023r - NIEDZIELA
8:00 – Rejestracja– Street Dance
9:00 – Start Turnieju – Street Dance
17:00 – Ogłoszenie wyników– Street Dance


2. Szczegółowy program turnieju wraz z kolejnością występowania dostępny będzie na naszej stronie internetowej www.lets-dance.pl oraz na FB po 28 lutym 2023 roku.

XII. Podczas turnieju dostępne będą:

 • opieka medyczna
 • automaty z przekąskami i napojami
 • bufet z możliwością zakupu ciepłych posiłków, kawy, herbaty i przekąsek

XIII. Sprawy organizacyjne.

1. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do szatni 30 min przed występem do ogłoszenia wyników danej kategorii.
2. Organizator zapewnia uczestnikom stałe, jednakowe oświetlenie oraz nagłośnienie.
3. Wymiary sceny 12m na 12m
4. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.
5. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się i przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących.
6. Podczas prezentacji grup, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na podłodze, jak również zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek produktów ciekłych i sypkich, które spowodują zabrudzenie sceny wymagające przerw technicznych.
7. Organizator zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP oraz PPoż
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na widowni.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia jakichkolwiek korekt programu Turnieju w zależności od sytuacji. Decyzje te są nieodwołalne.
10. Uczestnicy turnieju poprzez zgłoszenie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu publikacji zdjęć oraz filmów i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych powstałych podczas turnieju.
11. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez organizatora.

XIV. PUBICZNOŚĆ- wstęp wolny