Regulamin

REGULAMIN SEZON 2022/2023
Studia Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE” S.C.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Studio Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE” S.C. Anna Nawara i Paweł Nawara zwane dalej Let’s Dance, działa na podstawie umowy Spółki Cywilnej z dnia 17 listopada 2014 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Let’s Dance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
 3. Zapisu na kurs można dokonać:
  • W domu poprzez Formularz zapisu na stronie internetowej Studia
  • Osobiście na Recepcji poprzez Formularz zapisu na stronie internetowej Studia
 4. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić dokładnie w całości Formularz zapisu na stronie internetowej Studia. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic lub opiekun tej osoby.
 5. Po wypełnieniu Formularza na stronie internetowej Studia, każda osoba dostanie zwrotną informację na podany adres @ dotyczącą zapisu na zajęcia lub braku miejsc.
 6. Let’s Dance oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i zaleceń instruktora.
 7. Zapisując się na zajęcia w Let’s Dance Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność co potwierdza podczas wypełniania Formularza zapisu na stronie internetowej Studia. Let’s Dance nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 8. Let’s Dance i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki Uczestników zajęć w drodze na zajęcia i z zajęć.

 

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującej opłaty.
 2. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję potwierdzając w ten sposób swoją obecność oraz wziąć kluczyk do szafki w szatni.
 3. Po zakończeniu zajęć należy zwrócić na Recepcję kluczyk. Niezwrócenie kluczyka jest jednoznaczne z przymusową zmianą zamka w szafce i poniesieniem kosztu wymiany przez osobę, która nie zwróciła klucza w wysokości 30 zł.
 4. Za zgubienie kluczyka od szafki z szatni obowiązuje opłata w wysokości 30 zł.
 5. Opłata za zajęcia jest formą czesnego. Jest to opłata stała i nie ulega zmianie w przypadku, świąt, długich weekendów, zielonych szkół, ferii zimowych, komunii, oraz okoliczności wynikających z winy uczestnika. Każdy Uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat miesięcznych, oznacza to, że nie może być przerwy w opłatach od września do czerwca.
 6. Czesne należy opłacić z góry za dany miesiąc na pierwszych zajęciach tego miesiąca. Nieopłacenie czesnego jest jednoznaczne z usunięciem z listy kursantów.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, przy zgłoszonej nieobecności powyżej 1 miesiąca (kontuzja lub choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim), Uczestnik ma możliwość pozostania w grupie po opłaceniu opłaty za utrzymanie miejsca w wysokości 50% danego karnetu. W innych przypadkach, nawet losowych, odrabianie zajęć lub przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, Let’s Dance nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie daje możliwości ich odrobienia oraz nie przenosi ich na inny termin.
 9. Płatności za zajęcia w Let’s Dance można dokonać poprzez aplikację Studia app.activenow.pl do której dostęp otrzymuje się bezpośrednio po zapisaniu się na zajęcia za pomocą platformy Tpay, przelewem lub osobiście na recepcji Studia Tańca.
 10. Zgłoszenia dłuższej nieobecności powodowanej kontuzją lub chorobą można dokonać w następujący sposób:
 • Telefonicznie pod numerem telefonu Recepcji 573 063 903,
 • Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Skuteczne zgłoszenie jest ważne, gdy zostanie przekazane do 10:00 rano w dniu, odbywania się zajęci.

 1. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia.
 2. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-tanecznych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń.
 4. Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków odpowiada wyłącznie uczestnik.
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć w Let’s Dance zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny, nieużywania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do zajęć obuwia, niespóźniania się na zajęcia i terminowego dokonywania opłat.
 7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 8. Na zajęciach Let’s Dance wszystkich Uczestników obowiązuje strój treningowy (sportowy) niekrępujący ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale taneczne. Instruktorzy oraz pracownicy Let's Dance mają prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 9. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy instruktor.
 10. Na terenie placówek, w których prowadzone są Zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI LET’S DANCE

 

 1. Let’s Dance zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej Studia. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Let’s Dance zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie.
 2. Let’s Dance zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmian grafiku, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamiany ich terminu w wyjątkowych okolicznościach. O wszelkich zmianach uczestników danych zajęć będziemy informować, poprzez www, FB, e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 3. Let’s Dance zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.lets-dance.pl.
 4. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 8 Let’s Dance ma prawo odwołać Zajęcia.
 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Let’s Dance (za mała liczba uczestników, stała zmiana terminu lub instruktora) zaproponujemy inne zajęcia lub zwrócimy wniesioną niewykorzystaną opłatę.
 6. Let’ Dance zastrzega sobie prawo do zmiany formy zajęć ze stacjonarnych na on-line w momencie zamknięcia Studia decyzjami Rządu Polskiego. W takim przypadku cennik oraz ilość zajęć danej grupy pozostają bez zmian, a grafik zajęć będzie podany poprzez www, FB, e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 7. Instruktor może poprosić o opuszczenie sali osoby, które nie będą przestrzegać punktów regulaminu Studia Tańca, Zdrowi i Urody „LET’S DANCE” S.C., będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać innym uczestnikom zajęć.
 8. Zabrania się przebywania na Salach tanecznych bez wiedzy i zgody Instruktora.
 9. Osoby czekające na zajęcia są zobowiązane do przebywania w miejscach do tego przeznaczonych i nie zakłócając porządku.
 10. Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać pracownikom Let’s Dance. Za brak poszanowania mienia Studia Tańca, Zdrowi i Urody „LET’S DANCE” S.C., sprawca (uczestnik zajęć) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałe straty (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun).
 11. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.
 12. Let’s Dance nie ubezpiecza uczestników indywidualnie i każdy z uczestników bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. Let’s Dance nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników kursów pozostawione w szatni, oraz na Sali tanecznej.

 

§ 4 WYSOKOŚĆ OPŁAT

 

 1. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Let’s Dance, który jest aktualizowany dwa razy do roku, przed rozpoczęciem sezony tanecznego/szkolnego oraz na początku roku kalendarzowego.
 2. Let’s Dance zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. O planowanej zmianie zobowiązuje się poinformować klientów z miesięcznym wyprzedzeniem umieszczając informację na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.lets-dance.pl. Okres ten nie dotyczy zmiany cennika przed rozpoczynającymi się sezonami we lipcu/sierpniu oraz styczniu. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika, Uczestnik zajęć ma prawo do rezygnacji z zajęć bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Opłata miesięczna ujęta w cenniku jest stała i nie ulega zmianie w przypadku, świąt, długich weekendów, zielonych szkół, ferii zimowych, komunii, oraz okoliczności wynikających z winy uczestnika. Każdy Uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat miesięcznych, oznacza to, że nie może być przerwy w opłatach od września do czerwca.
 4. W przypadku nieopłacenia danego miesiąca i powstaniu przerwy w opłatach, obowiązuje uiszczenie opłaty reaktywacyjnej w wysokości dwumiesięcznej składki zajęć, na które uczęszczał Uczestnik zajęć.
 5. W wyjątkowych sytuacjach (§ 2, pkt. 7) istnieje możliwość uiszczenia opłaty za utrzymanie miejsca w Grupie w wysokości 50% danego karnetu.

 

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE” S.C. Anna i Paweł Nawara z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 6, numer telefonu 573063903 oraz adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Do przetwarzania danych osobowych Uczestników zajęć, stosować będziemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), powszechniej znane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia prac zgodnie z umowami w celu wykonania oferty, jak i w celach handlowych, technicznych, usługowych oraz marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody Administratorowi (podstawa z art. 6 ust 1 lit a, b, c, f RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klienci Let’s Dance zobowiązani są do czytania bieżących informacji podawanych na stronie internetowej www.lets-dance.pl i na zajęciach oraz dostosowywania się do nich.
 2. Osoby przebywające na terenie Let's Dance zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz słuchanie pracowników Let's Dance jak również zachowania czystości i poszanowania mienia Let's Dance.
 3. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Let’s Dance i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Let’s Dance zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 5. Wszystkie sprawy sporne, reklamacje, skargi oraz nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Let’s Dance. Złożenie reklamacji, skargi należy dokonać drogą elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Studia ul. Kozielska 6, 44-100 Gliwice. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczącym jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
 7. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

 

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Lekcje Indywidualne to zajęcia na których para spotyka się sam na sam z instruktorem aby podszkolić swoje umiejętności lub spełnić swoje nagłe taneczne potrzeby. Tego rodzaju zajęcia polecamy osobom które chcą nauczyć się swoich pierwszych kroków np. przed weselem, studniówką, bądź innego rodzaju zabawą lub doszlifować swoje umiejętności w każdym stylu tanecznym.
 2. Termin Lekcji Indywidualnych należy umówić osobiście w Recepcji Studia Let’s Dance, telefonicznie lub @: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Ustalając termin Lekcji Indywidualnych pod uwagę brana jest dyspozycyjność Instruktora oraz dostępność sal tanecznych.
 4. Lekcja indywidualna zaczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Pary lub osoby.
 5. Odwołanie terminu lekcji indywidualnej jest możliwe najpóźniej na jeden dzień przed planowaną lekcją nie później niż do godziny 17:00. Zgłoszenia można dokonywać osobiście na Recepcji Studia Let’s Dance, telefonicznie, @ lub u Instruktora prowadzącego. W przypadku braku odwołania Lekcji w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za odbytą
 6. Jeżeli z przyczyn losowych powstałych po stronie Let’s Dance umówiona lekcja nie może się odbyć, Let’s Dance ma obowiązek niezwłocznie poinformować Parę, osobę. W takim przypadku Let’s Dance może zaproponować przeprowadzenie tej lekcji z innym instruktorem bądź odrobienie jej w innym terminie.
 7. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub wybranej prze Parę, osobę pod warunkiem dostarczenia podkładu muzycznego Instruktorowi. 
 8. Cennik lekcji dostępny jest na Recepcji Let’s Dance lub na stronie www.lets-dance.pl. Opłatę za pojedynczą lekcję jaki i za pakiet uiszcza się po pierwszych zajęciach.
 9. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne.
 10. Umówienie terminu Lekcji Indywidualnej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu