COVID

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że dniu akceptacji i zapisu na zajęcia ja/moje dziecko:
1. nie posiadam/posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. nie zamieszkiwałem(-am)/ nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem(-
am)/nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni.

Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i przepisami obowiązującymi w Studio.

I. Wyrażam zgodę na poddanie się/dziecka zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym
obowiązującym na terenie Studia Tańca Let’s Dance mającym na celu zapobieganie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
II. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Studio mających na celu
ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje. Oświadczam, że
uczestniczę/dziecko uczestniczy w zajęciach Studia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
III. Zobowiązuję się poinformować Studio Tańca Let’s Dance w momencie, kiedy sytuacja
zdrowotna się zmieni lub będzie się mieć kontakt z osobą zakażoną.

INFORMACJA:
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z korona wirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą),
a w przypadku gdy okaże się, że jestem chory – również na odpowiedzialność karną.